Občutno izboljšanje osebnega počutja, vsakdanje življenje se počasi vrača v stare tirnice.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Od konca marca raziskavo izvajamo po osveženem modelu merjenja, v katerem smo dodali oz. prilagodili nekaj indikatorjev, vsi ključni indikatorji pa ostajajo nespremenjeni.

Realizirana in izražena namera cepljenja zopet blizu 60%, možnost izbire cepiva bi jo dvignila proti 70%.

V zadnji meritvi smo izmerili do sedaj najvišjo realizirano in izraženo namero za cepljenje, ki se je zelo približala 60%, zdaj znaša 59% (gre za seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili). Trend je v zadnjem mesecu pozitiven, sredi aprila je bilo razmerje namreč 53 : 47. Podobno visoko namero, ob precej manjšem deležu že cepljenih, smo sicer izmerili v začetku aprila (58 : 42) ter v drugi polovici februarja (57 : 43). Na osnovi te meritve tako ocenjujemo, da je zdaj minimalna dosegljiva stopnja precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let 65%, maksimalna pa 81%. Očitno se torej soočamo s tretjim vrhom in pozitivnim trendom v realizirani in izraženi nameri, še bolj pa bi ta trend pospešila možnost izbire cepiva.

Če bi bilo namreč možno izbirati med različnimi cepivi, bi se izražena namera (ta znaša 33%, polovica od teh zagotovo, polovica verjetno) dvignila za dobro četrtino oziroma za devet odstotnih točk, na 42%, pri čemer bi se delež »zagotovo da« skoraj podvojil, iz 16 na 30%. V precej manjši meri bi na izraženo namero vplivale različne nagrade (kot možnosti smo navedli nagrado v višini 20€, vključitev v žrebanje za večjo nagrado v vrednosti 5.000€ ali turistični bon), te bi prispevale le dve odstotni točki k izraženi nameri za cepljenje, predvsem bi vplivale na prelivanje anketirancev iz verjetne v gotovo namero, manj pa na spremembo mnenja tistih, ki cepljenju niso naklonjeni. Ob uporabi obeh vzpodbud hkrati bi se izražena namera dvignila za deset odstotnih točk, na 43%.

Ti rezultati kažejo, da je vnaprej določeno cepivo trenutno glavna ovira za določen del prebivalstva in da bi se z možnostjo izbire izražena in realizirana namera bistveno povečali. Ne glede na to, kaj je temu vzrok, je to v tem trenutku dejstvo, s katerim se mora soočiti vlada. Vladi se je sicer v zadnjih dveh tednih zaupanje pri upravljanju epidemije nekoliko izboljšalo, stopnja zaupanja se je iz -57 dvignila na -43, razmerje med bolj zaupam – bolj ne zaupam je sedaj 28 : 72. Spremembo pripisujemo splošnemu izboljšanju počutja prebivalcev, ki jo povzemamo v nadaljevanju.

Osebno doživljanje epidemije občutno boljše, tudi ostali kazalci kažejo na vračanje k normalnemu življenju.

Zadnja meritev kaže, da je dojemanje trenutne situacije precej manj negativno, manj je zaskrbljenosti in občutno več je optimizma. Tudi drugi kazalci kažejo, da se situacija počasi umirja in da se vračamo k bolj normalnemu življenju.

  • V tokratni meritvi zaznavamo občutno izboljšanje osebnega počutja. Delež teh, ki situacijo dojemajo kot negativno, je prvič od februarja padel pod 60% in znaša 53%. Podobno vrednost smo sicer nazadnje izmerili pred dobrega pol leta, čemur so sledili meseci občutno večjega negativizma. Opazen je tudi skok deleža tistih, ki situacijo opisujejo kot »normalno glede na nove razmere« (20%) in je od prejšnje meritve narasel za deset odstotnih točk, po daljšem obdobju pa je opazno manj tudi takih, ki situacijo opisujejo kot »neprijetno in utrujajočo« (40%).

  • Tudi ocena situacije, glede na stanje pred epidemijo, se je nekoliko izboljšala. V tokratni meritvi je delež teh, ki menijo da je njihovo življenje slabše kot pred epidemijo, padel za sedem odstotnih točk, a se je za ta odgovor še vedno odločila polovica anketirancev. Nekoliko več vprašanih ocenjuje, da je njihovo življenje enako kot pred epidemijo (39%), zrasel pa je tudi delež teh, ki menijo da je njihovo življenje boljše kot pred epidemijo (11%) in sicer za štiri odstotke. Kljub temu, da delež teh, ki ocenjujejo, da je epidemija negativno vplivala na njihovo življenje ostaja visok, pa opažamo, da se tudi ta ocena nekoliko izboljšuje, kar kaže na neke vrste normalizacijo razmer.

  • Eden od kazalcev vračanja v (novo) normalnost, je tudi upad deleža zaposlenih, ki delo opravljajo samo od doma. Ta se je v primerjavi z aprilom, ko smo redno začeli spremljati tudi ta indikator, prepolovil in zdaj predstavlja 4% vprašanih. Kljub temu, da je bil odstotek zaposlenih, ki so ves čas delali na delovnem mestu, tudi v času slabše epidemiološke situacije visok, pa tokrat opažamo, da se je še dodatno povzpel. Da ves čas delajo na delovnem mestu, je tokrat odgovorilo več kot tri četrtine vprašanih (77%), aprila se je ta odstotek gibal še okrog 65%.
  • Na bolj normalno situacijo kaže tudi nekoliko večji obseg potrošnje. Opažamo namreč, da je v tokratni meritvi več takih, ki pravijo, da v primerjavi s pol leta nazaj trošijo več. Za ta odgovor se je odločilo 8% vprašanih, kar je najvišji delež odkar izvajamo raziskavo. Dobra tretjina sicer odgovarja, da ni spremenila navad in ne pričakuje sprememb, zmanjšal pa se je delež teh, ki pravijo da trošijo manj in je s 44% primerljiv z deležem oktobra lani.
  • Tokrat opažamo tudi nekoliko nižji delež teh, ki dogajanje v zvezi z epidemijo spremljajo redno, saj je ta odstotek iz 48% padel na 45%. Po drugi strani je tokrat več vprašanih odgovorilo, da dogajanje spremljajo občasno, a nič manj pogosto kot druge tematike, ki jih zanimajo (ena petina vprašanih). Pri ostalih odgovorih ni večjih razlik.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 14.-16. maj 2021, n=514; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup