Anketna ocena števila okuženih z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, do konca aprila, je 463.000, torej dobra petina oz. 22% vseh prebivalcev.

Objavil/-a Valicon,

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Od konca marca raziskavo izvajamo po osveženem modelu merjenja, v katerem smo dodali oz. prilagodili nekaj indikatorjev, vsi ključni indikatorji pa ostajajo nespremenjeni.

Kako smo prišli do te ocene

V raziskavi #Novanormalnost spremljamo tudi deleže anketirancev, ki poročajo o osebni izkušnji z virusom. Za osnovo ocene števila vseh do sedaj okuženih prebivalcev, smo združili podatke treh zaporednih meritev, ki so bili izvedene med 1. aprilom in 2. majem. Presečni dan za oceno je 30. april, velikost vzorca je n=1.534.

Anketno vprašanje se glasi: »Kakšna je vaša osebna izkušnja z virusom SARS-CoV-2?«. V spodnji tabeli so prikazani rezultati na vzorcu treh zaporednih meritev, torej povprečje za mesec april (n=1.534).

Imam / sem imel-a s testom potrjeno okužbo

13,2%

Povsem prepričan, da imam / sem imel-a okužbo, a nisem bil-a testiran-a

5,3%

Je zelo verjetno, da sem že bil-a okužen-a

10,7%

Bolj verjetno nisem bil-a okužen-a / Zagotovo nisem bil-a okužen-a

70,8%


Za oceno povprečno izmerjenega deleža okuženih v mesecu aprilu, smo upoštevali deleža anketirancev, ki so odgovorili, da imajo ali so imeli s testom potrjeno okužbo, ter anketirancev, ki so povsem prepričani, da so ali so bili okuženi, temu pa smo prišteli še polovico deleža tistih, ki so odgovorili, da je zelo verjetno, da so že bili okuženi. Ta vsota znaša 23,9% populacije med 18 in 75 let, s 95% intervalom zaupanja med 21,8% in 26%. Delež smo nato utežili z relativno razliko med uradno potrjenim številom okuženih na dan 30. aprila, ter povprečnim številom potrjeno okuženih v istih časovnih točkah, kot je potekalo anketiranje (vir: covid-19.sledilnik.org). Ta delež znaša 4.7%. Tako smo dobili končno oceno deleža okuženih v populaciji med 18 in 75 let in ga pretvorili v število prebivalcev (osnova za izračun so podatki o številu prebivalcev v Sloveniji, SURS, 1.7.2020). To število znaša 387.000, z intervalom zaupanja med 352.000 in 422.000 (vse pretvorbe deleža v število prebivalcev zaokrožujemo na 1000).

Kako smo prišli do končne ocene za celotno populacijo

Iz podatkov, ki so na voljo na spletni strani NIJZ, smo izračunali delež, ki ga med vsemi okuženimi prebivalci predstavljata starostni skupini od 0 do 17 let, ter nad 75 let. Ta delež znaša 16,5%. Na tej osnovi smo prej izračunano število okuženih v starosti med 18 in 75 let pretvorili na celotno populacijo ter dobili končno oceno števila vseh do sedaj okuženih prebivalcev v Sloveniji, stanje na dan 30. april 2021, to je 463.000 prebivalcev, z intervalom zaupanja med 422.000 in 504.000.

Ocena smrtnosti

To oceno smo nato uporabili še za oceno smrtnosti virusa SARS-CoV-2, pri tem smo uporabili podatek o številu smrti na dan 30.4.2020, to je 4.250 (vir: covid-19.sledilnik.org). Ob uporabi teh podatkov, bi znašala ocena smrtnosti virusa SARS-Co-V-2 v Sloveniji 0.92%, z intervalom zaupanja med 0,84% in 1%. (opomba: pri tej oceni je potrebno upoštevati omejitve, ki jih vsebuje število uradno potrjenih smrti prebivalcev z boleznijo Covid-19).

 

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 1. april – 2. maj 2021, n=1.534; Valicon.«

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00, 041/ 791 908 (Andraž Zorko, partner)
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup