Med sproščenimi ukrepi je najbolj poznana odločitev o odprtju šol za učence prve triade, ki jo podpirata slabi dve tretjini staršev.

Objavil/-a Valicon,

Predviden protokol vračanja v šole podpirajo predvsem starši učencev prve triade. 

Z raziskavo #Novanormalnost spremljamo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Najbolj poznana je odločitev o odprtju šol za učence prve triade, približno petina je prepričana, da se sproščajo tudi nekateri še vedno veljavni ukrepi.

Po odločitvi vlade o sproščanju nekaterih ukrepov v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko, smo zadnji vikend preverjali, kako dobro ljudje vedo, kateri ukrepi so to. Najbolj poznana je anketirancem odločitev o odpiranju šol za učence prve triade. Da se sprošča ta ukrep, je vedelo 90% anketiranih, preostali so odgovorili, da se ne sprosti (4%), da ne vedo (4%) ali jih to ne zanima (2%). Visoko je tudi zavedanje o odpiranju servisnih delavnic za motorna vozila in kolesa, vsesplošno odpiranje vrtcev, smučišč in specializiranih trgovin z otroškim programom. Za sproščanje teh ukrepov je vedelo vsaj štiri petine anketirancev.  Majhen delež anketirancev je odgovoril, da se ti ukrepi ne sproščajo, približno desetina pa se je tu odločila za odgovor »ne vem«. Manj poznano je sproščanje ukrepa o zaprtju muzejev, galerij in knjižnic, za katerega ve 71% anketirancev.

Pri poznavanju trenutno veljavnih ukrepov je očitno kar nekaj zmede, saj skoraj polovica anketirancev odgovarja tudi, da se odpirajo avtopralnice, ena tretjina anketirancev pa, da se odpirajo tudi trgovine s tehničnim blagom. Enak odstotek ne ve, ali se te trgovine odpirajo. Petina anketirancev odgovarja, da se odpirajo trgovine z oblačili in da je dovoljeno zbiranje do 10 oseb, pri čemer še dodatnih 34% ne ve, ali je zbiranje do 10 oseb dovoljeno. Prav tako jih 19% ne ve, ali so trgovine z oblačili lahko odprte ali ne. 40% anketirancev si prav tako ni čisto na jasnem glede odprtja trgovin z obutvijo (18% jih odgovarja da se odpirajo, 22% pa, da tega ne vedo), podobno velja za masažne salone, kjer je 15% anketirancev odgovorilo da se odpirajo, približno tretjina pa je izbrala odgovor »ne vem«.

Glavni viri informiranja o ukrepih so objave v medijih in na družbenih omrežjih

Preverjali smo tudi, od kod posamezniki pridobivajo informacije o trenutno veljavnih ukrepih, pri čemer so se viri anketirancem prikazovali v naključnem vrstnem redu, upoštevani pa so tako splošni viri informacij (objave v medijih, objave na družbenih omrežjih, ožje družbeno okolje posameznika in splet), kot konkretnih viri informacij (vladne novinarske konference in drugi uradni viri). Tri četrtine anketirancev odgovarja, da vire informacij pridobiva iz objav v medijih, ena tretjina iz objav na družbenih omrežjih. Približno petina anketirancev je odgovorila, da se informirajo preko »vladnih novinarskih konferenc«, »prijateljev, znancev in sorodnikov«, »družinskih članov«, ali »NIJZ«. 15% anketirancev je odgovorilo, da spremljajo objave na spletni strani gov.si, enak odstotek pa informacije poišče preko kanalov projekta Sledilnik Covid-19. Približno enak delež išče odgovore preko ključnih besed v brskalnikih, manjši delež pa direktno na spletnih straneh ponudnikov storitev/trgovin (8%), v objavah Uradnega lista (5%), pri slovenski policiji (3%) ali na druge načine (3%).

Vračanje v šole za učence prve triade podpirajo predvsem starši teh otrok, večina staršev je mnenja, da bi morali šole odpirati enotno po vsej državi.           

Preverjali smo tudi, kakšen je odnos staršev do vračanja otrok v šole. Slabi dve tretjini podpirata vrnitev po predvidenem protokolu. Ena desetina vprašanih vračanju otrok v šole nasprotuje, dobra petina pa podpira drugačno obliko vračanja v šole. Slednje smo nato povprašali še, katero obliko vračanja v šole bi podprli in od teh jih je dobri dve tretjini mnenja, da bi se v šole morali vrniti vsi, slaba četrtina, da je prediven protokol prestrog, slaba desetina pa, da bi moral biti protokol še bolj strog.     

         

Pri tem so opazne tudi razlike med odgovori staršev glede na starost njihovih otrok, pri čemer smo odgovore staršev otrok, ki spadajo v različne triade oziroma so tudi starši dijakov, upoštevali v vseh kategorijah, kamor sodijo. Vrnitev po predvidenem protokolu podpira še nekoliko višji delež (70%) staršev učencev prve triade, v primerjavi s starši starejših otrok. Med učenci staršev druge triade, predviden protokol podpira 63%, med starši učencev tretje triade je takih manj kot polovica, med starši dijakov pa 55%. Neko drugo obliko vračanja v šole v največji meri (37%) podpirajo starši učencev tretje triade, kjer je po drugi strani tudi največ takih, ki vrnitve v šole sploh ne podpirajo (14%). Podobno velja za starše dijakov, kjer kakršnikoli sprostitvi in vračanju otrok v šole nasprotuje desetina vprašanih, dobra tretjina pa jih podpira neko drugo obliko vračanja v šole. Med starši učencev druge triade jih 31% podpira drugačno obliko vračanja v šole, 6% pa nasprotuje sprostitvi tega ukrepa v kakršnikoli obliki.

Večja enotnost velja glede regijskega sproščanja, saj je večina staršev mnenja da bi morali šole odpirati enotno po vsej državi – takih je dobri dve tretjini vprašanih staršev. Slaba tretjina na drugi strani podpira ločeno odpiranje šol po regijah.

Zanimalo nas je tudi, kako bodo odpiranje vrtcev za vse izkoristili starši mlajših otrok. Med njimi jih slaba polovica odgovarja, da se njihovi otroci ta teden vračajo v vrtec, približno četrtina jih je imela otroke v vrtcih že prej, podoben delež pa se jih je odločilo, da bodo otroci ostali doma, oziroma v varstvu tudi po sprostitvi tega ukrepa.

###

Dostop do podatkov

Osnovni podatki za celotno obdobje raziskave so dostopni na povezavi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b9rBaWS9Y8mceQIjQ7xr_CIBcxD6RryGlkWQJwVCx9g/edit#gid=2060053169

Povzetki meritev, grafični prikazi in vsa pretekla sporočila za javnost so na voljo na povezavi:

https://www.valicon.net/sl/novanormalnost/

 

###

Navajanje vira

Pri navajanju vira prosim navedite (priporočena oblika navajanja vira):

»Vir: Raziskava #Novanormalnost, 22-24. januar 2021, n=521 (vzorec staršev ali skrbnikov otrok, mlajših od 18 let, je bil povečan z dodatnim anketiranjem samo v tej skupini, n=508), Valicon.

###

Metodološki podatki

Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.

###

O družbi Valicon

Valicon vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.

###

Več informacij

Valicon d.o.o., Kopitarjeva 2, Ljubljana
01/ 420 49 00
[email protected]
www.valicon.net
@valicongroup