Sarajlije protiv loženja, a ne štite se od zagađenja

Published by Valicon on

Jedna od najvažnijih tema u Sarajevu tokom decembra, ali i svake zime, je zagađenost zraka, odnosno velika koncentracija polutanata opasnih po zdravlje građana. Kao i kod svih situacija od velikog interesa javnosti, posebno u doba društvenih mreža, pojavljuje se jako veliki broj komentara sa krivcima te prijedlozima rješenja.

U želji za boljim razumijevanjem kako problema tako i javnog mnijenja, Valicon, kompanija za marketinška istraživanja, konsalting i poslovnu analitiku, je među građanima Sarajeva uradio istraživanje na temu zagađenja, ali i drugih problema s kojima se susreću građani.

Najvažniji nalazi istraživanja se mogu sumirati po sljedećim temama:

Većina građana ne podržava par – nepar saobraćanje

Najviše prašine u javnosti je podigla odluka o par-nepar saobraćanju vozila. Većina građana, skoro dvije trećine (61%), ne podržava ovu odluku. Najčešće naveden razlog, od skoro polovine onih koji ne podržavaju ovu odluku, je da odluka nije usmjerena na prave uzroke, odnosno da automobili nisu uzročnici zagađenja. Četvrtina oponenata odluke smatraju da su negativni veći od pozitivnih efekata,

S druge strane, većina onih koji podržavaju ovu odluku izražavaju podršku smatraju da ima nedostataka ili da nije najbolje realizirana.

Građani su smanjili kretanje, ali nisu se štitili ili odlazili na planine

Većina građana (skoro dvije trećine – 59%) je promijenila svoju svakodnevnicu pod uticajem visokog stepena zagađenja i to na način da su samo ograničili svoje kretanje na otvorenom (75% ispitanih građana – njih ili drugih članova domaćinstva – posebno djece). Građani se ipak nisu ozbiljnije zaštitili ili iskoristili priliku da uživaju u svježem planinskom zraku. Najviše građana se od zagađenja štite samo nošenjem šalova ili nikako. Tek manje od jedne trećine građana koristi zaštitnu respiratnornu masku. Dvije trećine njih je ipak izrazilo spremnost za kupovinu zaštitne maske.

Sarajlije poznaju SO2, ali ne i druge polutante

Građani, od polutanata, najviše poznaju sumpor-dioksid (kojeg smatraju i za najopasnijeg), te azotne okside (NOx). Iako su najopasnije, lebdeće čestice PM10 i PM2.5 poznaje manje od polovine građana, te ih kao najopasnije vidi najmanji procenat građana.

Grijanje uzrok i kontrola grijanja se smatra rješenjem

Građani, ipak, smatraju da su ekološki neprihvatljivi načini zagrijavanja domaćinstava najveći uzrok zagađenja zraka. Osim ovog, loše urbano planiranje je navedeno kao mogući uzrok zagađenja. Građani, kada se razgovara o rješenjima, najviše njih kao rješenje vidi subvencioniranje ekološki prihvatljivijih načina grijanja. Osim subvencija, građani vide i zabranu korištenja ekološki neprihvatljivih goriva za zagrijavanje domaćinstava.

*Anketiranje je provedeno putem Valiconove online platforme JaZnam.ba na uzorku reprezentativnom po spolu, dobi i tipu naselja za Kanton Sarajevo. U periodu od 11.01.- 16.01.2017. anketirano je ukupno 318 ispitanika.