PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI nagradnega žrebanja “Klub Gaia - Raziskava o zadovoljstvu strank 2018/2”

 1. člen

Anketa za nagradno žrebanje »Klub Gaia – Raziskava o zadovoljstvu strank« poteka od 31.5.2018 do 4.6.2018.

V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi člani Kluba Gaia.

 1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

 1. člen

Sodelovanje v nagradni igri:

V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi člani Kluba Gaia, ki v celoti izpolnijo spletno anketo ”Klub Gaia – Raziskava o zadovoljstvu strank″ in dovoljujejo, da se elektronski naslov posreduje podjetju Unichem za potrebe izplačila nagrade.

 1. člen

Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor v sestavi:

 1. Tanja Jovović, HR
 2. Matej Mrevlje, vodja projektov
 3. Tomaž Hohkraut, vodja projektov
 4. Katarina Cvenk Pirc, vodja projektov
 5. člen

Nagradno žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki bo naključno izbral elektronske naslove, dne 6.6.2018.
Med vsemi sodelujočimi bo izžrebanih (30) trideset nagrajencev, ki bodo prejeli:
5 x celoletna naročnina na revijo Gaia
5 x polletna naročnina na revijo Gaia

20 x Plantella Tabs gnojilo v šumeči tableti za orhideje

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 13.6.2018.

 1. člen

Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
datumu, uri in kraju žrebanja,
prisotnih osebah,
poteku žrebanja in
nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 1. člen

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado. Vsi nagrajenci morajo sporočiti podatke potrebne za podelitev nagrade (ime, priimek in naslov) v 15ih dneh po obvestitvi izžrebancev. V kolikor podatkov ne sporočijo se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre Valicon d.o.o. pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen. Nagrade ne more prevzeti druga oseba, razen v primeru, da je nagrajenec oseba stara med 15 in 18 let in ga zastopa polnoletna oseba, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

 1. člen

Podatki o sodelujočih v nagradni igri se zbirajo na sedežu podjetja VALICON d.o.o. na naslovu Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Podatki o nagrajencih pa bodo posredovani naročniku raziskave podjetju Unichem.

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način: vse izdane nagradne lističe hrani na enem ali več podatkovnih nosilcih za obdobje enega (1) leta od začetka nagradnega obdobja, bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje VALICON d.o.o. hranilo za čas petih (5) let od začetka nagradnega obdobja, pravilnik o nagradni igri hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo še najmanj pet (5) let po datumu objave nagrajenca, dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (potrdilo o izročitvi nagrade, davčno dokumentacijo) hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 1. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen odbor (glej 4. člen), ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

Morebitne napake pri delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru kršitve tega pravilnika ima vsak udeleženec razpisa pravico zahtevati razveljavitev odločitve o podelitvi nagrade, če nagrada ni bila podeljena v skladu z navedenimi pravili.

 1. člen

Pravilnik o poteku nagradne igre je na razpolago na sedežu podjetja VALICON d.o.o. in na spletni strani http://www.valicon.net/sl/pravilnikUnichem/. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči v nagradni igri se zavezujejo, da se bodo držali pravil nagradne igre. V primeru kakršnih koli sporov ali nejasnosti, ki bi izvirale iz razlik med objavami pravil nagradne igre Klub Gaia bodisi v tiskani ali elektronski obliki, obveljajo zgoraj navedena pravila Pravilnika za sodelovanje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakšni drugi tehtni razlogi. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu http://www.valicon.net/sl/pravilnikUnichem/.

Organizator nagradne igre in udeleženec nagradne igre bosta vse morebitne spore najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24.5.2018

VALICON d.o.o.
Direktor
Andraž Zorko