PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI nagradnega žrebanja “JazVem – Nova raziskava branosti 2018/1”

1. člen

Anketa za nagradno žrebanje »JazVem – Nova raziskava branosti 2018« poteka od 8.3.2018 do 31.3.2018.

V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi člani spletnega panela JazVem z izjemo zaposlenih v podjetju VALICON d.o.o. ter njihovih ožjih družinskih članov.

2. člen

Organizator nagradne igre JazVem je podjetje VALICON d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri:

V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi člani panela JazVem, ki v celoti izpolnijo spletno anketo ” Nova raziskava branosti 2018″.

4. člen

Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor v sestavi:

  1. Tanja Jovović, HR
  2. Gašper Župan, vodja panela JazVem
  3. Tomaž Hohkraut, vodja projektov
  4. Katarina Cvenk Pirc, vodja projektov

5. člen

Nagradno žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki bo naključno izbral identifikacijske številke članov JazVem, dne 3.4.2018.
Med vsemi sodelujočimi bo izžrebano (16) šestnajst nagrajencev, ki bodo prejeli:
1x nakazilo v vrednosti 100€
15x nakazilo v vrednosti 40€

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte najkasneje do 10.4.2018. Identifikacijska številka nagrajencev pa bodo objavljena tudi na spletni strani www.jazvem.si ter Jazvem.si Facebook strani. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (osebna identifikacijska številka) objavljeni na spletni strani JazVem.

6. člen

Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
datumu, uri in kraju žrebanja,
prisotnih osebah,
poteku žrebanja in
nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

7. člen

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2-NPB4) – Uradni list RS, št. 117/06) davčni zavezanec, zato mora sporočiti svojo davčno številko na sedež podjetja VALICON d.o.o. Nagrada se izroči najkasneje v petih (5) dneh po prejetju davčne številke. Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado. Nagrajenec bo izplačilo prejel na osebni račun. Vsi nagrajenci morajo sporočiti davčno številko. V kolikor nagrajenec ne sporoči svoje davčne številke, naslova in št. osebnega računa v 15ih dneh po objavi rezultatov žreba, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre Valicon d.o.o. pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen. Če se izkaže, da je član panela ob registraciji vnesel lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Nagrade ne more prevzeti druga oseba, razen v primeru, da je nagrajenec oseba stara med 15 in 18 let in ga zastopa polnoletna oseba, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

8. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 15 let, se tej osebi  nagrada ne podeli in se izžreba drugo osebo, saj oseba, ki je mlajša od 15 let ne more postati član panela. V tem primeru se šteje, da je prišlo do zlorabe splošnih pravil sodelovanja v panelu JazVem, ki izrecno določa, da je najmanjša starost članov panela 15 let.

9. člen

Osebni podatki sodelujočih se zberejo ob registraciji člana v spletni panel JazVem (glej Pogoje in pravila sodelovanja v spletnem panelu JAZVEM na spletni strani www.jazvem.si).

Dodatno se od sodelujočih v nagradni igri zbirajo naslednji podatki:
nagradne igre, v katerih je član panela sodeloval,
v katerih nagradnih igrah je bil izžreban,
davčna številka izžrebancev v nagradni igri.

Podatki o sodelujočih v nagradni igri se zbirajo na sedežu podjetja VALICON d.o.o. na naslovu Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način: vse izdane nagradne lističe hrani na enem ali več podatkovnih nosilcih za obdobje enega (1) leta od začetka nagradnega obdobja, bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje VALICON d.o.o. hranilo za čas petih (5) let od začetka nagradnega obdobja, pravilnik o nagradni igri hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo še najmanj pet (5) let po datumu objave nagrajenca, dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (potrdilo o izročitvi nagrade, davčno dokumentacijo) hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

10. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen odbor (glej 4. člen), ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

Morebitne napake pri delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru kršitve tega pravilnika ima vsak udeleženec razpisa pravico zahtevati razveljavitev odločitve o podelitvi nagrade, če nagrada ni bila podeljena v skladu z navedenimi pravili.

11. člen

Pravilnik o poteku nagradne igre je na razpolago na sedežu podjetja VALICON d.o.o. in na spletni strani www.jazvem.si. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z omenjenim zakonom ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Natančnejši podatki glede varovanja osebnih podatkov so navedeni v Dokumentu o varovanju podatkov, ki se nahaja na spletni strani www.jazvem.si. Sodelujoči v nagradni igri se zavezujejo, da se bodo držali pravil nagradne igre. V primeru kakršnih koli sporov ali nejasnosti, ki bi izvirale iz razlik med objavami pravil nagradne igre JazVem bodisi v tiskani ali elektronski obliki, obveljajo zgoraj navedena pravila Pravilnika za sodelovanje v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakšni drugi tehtni razlogi. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.jazvem.si. Organizator nagradne igre in udeleženec nagradne igre bosta vse morebitne spore najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 8.3.2018

 

VALICON d.o.o.
Direktor
Andraž Zorko