TRŽENJSKI MONITOR DMS: Kako varčujemo in se zadolžujemo v Sloveniji

Objavil/-a Valicon,

V mesecu varčevanja smo preverili, ali prebivalci Slovenije varčujemo in na kakšen način ter koliko se zadolžujemo. Jesenska izdaja Trženjskega monitorja DMS torej razkriva varčevalne navade in izkušnje Slovencev s krediti. Raziskavo Trženjski monitor DMS smo izvedli kot partner Društva za marketing Slovenije.

 

KAKO VARČUJEMO

Več kot polovica (57 %) slovenskih gospodinjstev vsaj občasno varčuje, več kot desetini (15 %) pa primanjkuje sredstev za pokrivanje osnovnih stroškov – to predstavlja 92.000 gospodinjstev, če odstotek preračunamo na celotno slovensko populacijo.

Finančno stanje v gospodinjstvih

Finančno stanje v gospodinjstvih

Rezultati v nadaljevanju se nanašajo na navade posameznikov in so jih anketiranci navajali zase osebno (ne za gospodinjstvo).

 
VARČEVALNO-NALOŽBENE NAVADE

Stanje med posamezniki je podobno kot na nivoju gospodinjstev: 55,5 % vprašanih varčuje oziroma nalaga denar na vsaj enega od navedenih načinov. Med različnimi možnostmi varčevanja in naložb še vedno prevladuje varčevanje na banki – tam varčuje četrtina vseh vprašanih (25 %). 15 % vprašanih varčuje doma, sledijo varčevanja v obliki zavarovanj. Če sodimo pa nameri, se bo varčevanje povečalo: 67,5 % vprašanih navaja, da bodo v prihodnje varčevali ali nalagali denar na vsaj enega izmed navedenih načinov. Povečal se bo:

  • delež varčevanja doma,
  • delež nakupa žlahtnih kovin,
  • nekoliko tudi delež varčevanj na banki.
Varčevanje danes in v prihodnosti

Varčevanje danes in v prihodnosti

Tisti, ki varčujejo, to počnejo predvsem iz dveh razlogov: za varnost v prihodnosti (51 %) ter za nepredvidene stroške in nakupe (47 %).

  • Slaba četrtina varčuje tudi zato, da si lahko kaj privošči.
  • Slaba petina varčuje za predvidene večje stroške.
  • Za dopust varčuje 14 % vprašanih varčevalcev.
  • Le desetina varčuje za rešitev stanovanjskega problema.

KAKO SE ZADOLŽUJEMO

Ključni poudarki:

  • Slaba petina vprašanih (19 %) je v zadnjih 6 mesecih najela kredit oziroma si izposodila denar, med njimi dobra polovica (56 %) gotovinski kredit pri banki.
  • Skoraj dve tretjini vprašanih (65 %) sta kredit vzeli načrtno, petina pa zaradi dobre priložnosti za nakup.
  • Več kot tretjina je kredit najela za nakup ali obnovo doma, za ta namen je največ vprašanih prav tako najelo gotovinski kredit.

16 % vprašanih razmišlja, da bi bančni kredit najeli v naslednjih 6 mesecih. Med njimi bi se dobra tretjina odločila za gotovinski kredit pri banki, slaba tretjina pa razmišlja o stanovanjskem kreditu, kar je bistveno manj od deleža stanovanjskih kreditov v preteklih 6 mesecih (stanovanjski kredit je najela slaba desetina vprašanih).

O RAZISKAVI

Oglejte si PDF-datoteko z rezultati v infografikah.

Raziskava je bila izvedena v začetku oktobra 2015 na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije v starosti od 15 do 65 let, velikost n = 529, z metodo spletnega samoanketiranja (CAWI), med člani spletnega panela Jazvem.si družbe Valicon. Namera odraža percepcijo vprašanih o njihovem prihodnjem ravnanju, ki navadno odstopa od realiziranega ravnanja in je odvisna od okoliščin, ki bodo šele nastale, zato ta napoved ne odraža nujno stanja čez pol leta. Bolj kot dejansko prihodnje ravnanje odraža aktualno razmišljanje ljudi in njihov odziv na doživljanje trenutnega stanja.