All Finance Banke

Zaupanje v slovenske banke se je izboljšalo

Uporabite pri svojem delu
rezultate naše raziskave

Želim predstavitev

Prenesite PDF predstavitev
rešitve All Finance Banke


V primerjavi z letom 2015, ko je bila medijska izpostavljenost bančne krize še aktualna, je prišlo do strukturnih sprememb v stopnji zaupanja. Nivo zaupanja v banke na splošno, se je v primerjavi s preteklim letom dvignil, saj se je rezultat pri večini bank izboljšal. Hkrati je prišlo do sprememb v vrstnem redu, kjer je večina slovenskih bank svojo pozicijo na lestvici izboljšala. Banke, ki so deležne najvišje stopnje zaupanja v splošni javnosti so Delavska hranilnica, SKB (Societe Genarale), Banka Koper (Intesa Sanpaolo), Abanka in Sparkasse.

V letošnjem letu smo priča številnim spremembam v slovenskem bančnem prostoru. Od pomladi 2016 se je Hypo banka preoblekla v Addiko banko, Raiffeisen v KBS Banko, NKBM in PBS banka pa sta se združili. Kako bo to vplivalo na lestvico zaupanja, bomo lahko videli že v prvem kvartalu 2017, ko bodo na voljo rezultati All Finance Banke 2017.

Top 5 bank glede na stopnjo zaupanja v splošni javnosti VIR: All Finance Banke 2016 Slovenija (n=10.925), Marec 2016, 15-65 let starosti, reprezentativni vzorec uporabnikov interneta

Stopnjo zaupanje v banke računamo skozi razliko deleža med zaupanjem v banko in nezaupanjem v banko. Anketiranci so navajali banke, katerim zaupajo in dodatno katerim ne zaupajo. Zaupanje je ena od glavnih lastnosti, ki jih banka potrebuje, če želi povečati število komitentov na trgu. Pri tem pa se moramo zavedati, da gre za percepcijsko lastnost banke. V okviru letne raziskave All Finance Banke (pomlad 2016) smo preverili, kakšna je stopnja zaupanja v banke med slovenskimi komitenti.

Celotna tabela zaupanja v banke:

Želim predstavitev

All Finance Banke je večnamenska rešitev, ki temelji na rednem spremljanju retail bančnega trga.

Inovativna platforma
Anketno zbiranje podatkov na inovativni platformi, kjer iste osebe spremljamo v času. Valiconov sistem samodejno odkrije spremembe in sproži dodatna vprašanja.

Velik vzorec
Omogoča dodaten vpogled v manjše ciljne skupine (uporabno tudi za banke s tržnim deležem pod 5%).
Ponudi vpogled v mikro ciljne skupine, npr. potencialnih ubežnikov.

KLJUČNI vsebinski sklopi:
KPI: Uporaba, izbira, NPS, indeks zaupanja, zvestoba, potencial

Uporaba in potencial bančnih produktov in storitev:
krediti, depoziti, kartice, spletna banka, mobilna banka, itd.

Nakupno vedenje pri menjavi banke:
potek in vplivne izkustvene točke v procesu odločanja menjave glavne banke, končni motivatorji

Uporabniška izkušnja:
uporaba in ocena spletne in mobilne banka

Želim predstavitev

Prenesite PDF predstavitev rešitve All Finance Banke